2017 Agritechnica - CLAAS castiga 1 medalie de aur si 4 de argint

 

 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   28.09.2017
 
 
Stimat Domn,

Mai sunt doar 45 de zile pân? când se va da startul expozi?iei interna?ionale Agritechnica 2017 de la Hanovra, Germania ?i deja preg?tirile pentru acest mega-eveniment sunt în toi. De aceea, am preg?tit pentru dumneavoastr? în acest num?r al newsletter-ului nostru primele ?tiri legate de participarea CLAAS la acest? expozi?ie.
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
     
  Nu rata?i s? vizita?i standul CLAAS (Hall 13/stand C02) la expozi?ia Agritechnica 2017. Ve?i avea ocazia s? vede?i ultimele inova?ii ?i nout??i în materie de tehnic? agricol? de top, care se vor ridica cu siguran?? la nivelul exigen?elor dumneavoastr?.  
     
 
IMPORTANT! DLG Intermarketing ofer? tuturor fermierilor români pentru perioada 14-18.11.2017 bilete gratuite pentru intrarea la AgriTechnica 2017. Persoana de contact Adrian Câmpean, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pentru orice informa?ii ?i oferte personalizate partenerii no?tri v? stau cu pl?cere la dispozi?ie:
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A. 
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare 
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia 
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj 
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure? 
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba 
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL 
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea 
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu 
Tel. +40745.057.358
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv-Claas SRL 
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui 
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava 
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL 
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A. 
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL 
Tel.+40759.033.978
Filiala C?l?ra?i 
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea 
Tel.+40758.033.224
 
 
Parteneri CLAAS pentru finan?are cu dobând? subven?ionat?:
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
Nout??i la Agritechnica 2017 – CLAAS anun?? noul înc?rc?tor telescopic SCORPION
 
Nout??i la Agritechnica 2017 – CLAAS anun?? noul înc?rc?tor telescopic SCORPION
 
CLAAS înregistreaz? de peste 20 de ani un succes deosebit cu înc?rc?toarele sale telescopice de înalt? calitate pentru agricultur?, care sunt vândute în prezent fermierilor ?i contractorilor din agricultur? din lumea întreag? sub marca CLAAS SCORPION. Acum doi ani, CLAAS a încheiat un contract de colaborare în acest sector de activitate cu partenerul s?u, Liebherr. Cu ocazia târgului Agritechnica, CLAAS î?i va prezenta gama complet nou? de modele SCORPION dezvoltat? împreun? cu Liebherr, lider în materie de tehnologie profesionist? pentru manipularea materialelor. Noile utilaje SCORPION produse de Liebherr sunt în prezent testate pe câmp, iar gama extins? de modele va fi disponibil? începând cu ianuarie 2018. 

CLAAS ?i partenerii s?i de vânz?ri garanteaz? continuarea serviciilor fiabile binecunoscute de livrare de piese de schimb ?i service pentru toate produsele CLAAS SCORPION existente pe pia??, în prezent ?i în viitor. 

Kramer-Werke GmbH produce înc?rc?toare telescopice pentru agricultur? CLAAS din 2005 ?i va continua s? le produc? pân? la finalul anului 2017, acestea fiind comercializate de CLAAS sub marca global? CLAAS SCORPION. Cu doi ani în urm?, CLAAS ?i Kramer-Werke au c?zut de acord s? încheie parteneriatul pentru dezvoltarea ?i produc?ia de înc?rc?toare telescopice pentru agricultur? pân? la finalul acestui an. 
 

 
?tiri de la Agritechnica 2017 - CLAAS câ?tig? o medalie de aur ?i patru medalii de argint
 
?tiri de la Agritechnica 2017 - CLAAS câ?tig? o medalie de aur ?i patru medalii de argint
 
Societatea Agricol? German? (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft, DLG) a invitat din nou mai mul?i produc?tori s? concureze pentru Premiul pentru Inova?ie în cadrul târgului Agritechnica 2017. Scopul acestei competi?ii este de a atrage aten?ia asupra inova?iilor remarcabile din lumea tehnologiei agricole. CLAAS a câ?tigat anul acesta o medalie de aur ?i patru medalii de argint.

Aur pentru CEMOS AUTO THRESHING – modulul automat de comand? pentru combinele de recoltat CLAAS cu scutur?tori ?i hibride
Aur pentru CEMOS AUTO THRESHING – modulul automat de comand? pentru combinele de recoltat CLAAS cu scutur?tori ?i hibride
 
CEMOS AUTO THRESHING este un alt modul care contribuie la automatizarea proceselor desf??urate de combina de recoltat. Noul sistem de asisten?? asigur? ajustarea complet automat? a spa?iului contrab?t?torului ?i a tura?iei tobei de batozare în unit??ile de batozare tangen?iale, pentru o adaptare dinamic? la condi?iile existente. Astfel, procesul derulat în unitatea de batozare este îmbun?t??it în mod continuu ?i automat pân? la limitele sale tehnice de performan??. Nu mai este nevoie de reglaje manuale care necesit? mult timp. Totu?i, operatorul combinei de recoltat poate interveni în orice moment dore?te. Sub umbrela CEMOS AUTOMATIC, CEMOS AUTO THRESHING este interconectat cu toate celelalte sisteme de asisten?? ale combinei de recoltat, în special cu CRUISE PILOT, sistemul de control automat al vitezei de deplasare. Interac?iunea dintre sistemele de asisten?? este monitorizat? ?i controlat? prin intermediul unui modul central. Plecând de la setarea de baz? pentru materialul recoltat, AUTO THRESHING poate g?si întotdeauna setarea optim? pentru unitatea de batozare, pentru un treierat mai delicat sau mai agresiv în func?ie de necesit??i. Modulul realizeaz? acest lucru în coordonare cu separarea boabelor reziduale, cur??are ?i viteza de deplasare. Un alt avantaj este simplificarea func?ion?rii acestor sisteme în aval automate.

CLAAS a ob?inut medalia de argint pentru urm?toarele inova?ii:

AXION 900 TERRA TRAC – primul tractor semi-?enilat cu suspensie pentru întregul utilaj
AXION 900 TERRA TRAC – primul tractor semi-?enilat cu suspensie pentru întregul utilaj
 
AXION 900 TERRA TRAC dezvoltat de CLAAS este primul tractor semi-?enilat cu suspensie complet?. Principala inova?ie este includerea sistemului de ?enile TERRA TRAC cu suspensie. Sistemul de ?enile TERRA TRAC se bazeaz? pe tehnologia utilizat? în prezent pe combinele de recoltat, îns? a fost special adaptat pentru a îndeplini cerin?ele specifice tractoarelor. Datorit? ?enilelor cu suspensie, AXION 900 TERRA TRAC combin? avantajele unui tractor cu ?enile în ceea ce prive?te trac?iunea ?i protec?ia solului cu caracteristicile mai confortabile de conducere ale unui tractor conven?ional. Datorit? rolelor suspendate individual, sistemul de ?enile asigur? permanent un contact optim cu solul ?i o amprent? la sol maxim?, tractorul AXION 900 TERRA TRAC fiind astfel confortabil ?i eficient atât pe ?osea, cât ?i pe câmp, chiar ?i la viteze de deplasare de pân? la 40 km/h.
 
CEMOS for tractors: sistemul de asisten?? care ajut? operatorul s? efectueze set?rile optime ale tractorului ?i implementelor
CEMOS for tractors: sistemul de asisten?? care ajut? operatorul s? efectueze set?rile optime ale tractorului ?i implementelor
 
CEMOS for tractors este un nou sistem de asisten?? bazat pe dialog, care ajut? operatorul s? efectueze set?rile optime ale tractorului ?i implementelor. Acesta include o baz? de date cu numeroase cuno?tin?e tehnice ?i instruc?iuni care ajut? operatorul s? realizeze reglajele optime printr-un dialog natural utilizând interfa?a terminalului CEBIS cu ecran tactil, luând în calcul opera?iunea desf??urat? ?i condi?iile ambiante. Set?rile recomandate iau în considerare factori ce includ un num?r mare de parametri ai utilajului, condi?iile de func?ionare ?i preferin?ele operatorului. La solicitarea utilizatorului, CEMOS poate aplica direct unele set?ri. Dac? este necesar, operatorul poate fi ghidat în procesul de setare a sub-sistemelor tractorului, cum ar fi memorarea secven?elor la tractoare (CSM). Sistemul sprijin? mai întâi operatorul la introducerea set?rilor de baz?. Apoi le verific? în condi?iile actuale de func?ionare, pentru a le putea optimiza în func?ie de necesit??i.

Camera stereo CULTI CAM pentru pr??irea mecanic?
Camera stereo CULTI CAM pentru pr??irea mecanic?
 
Având în vedere num?rul tot mai mare de restric?ii privind utilizarea de erbicide ?i dezvoltarea rezisten?ei, este important? g?sirea unor solu?ii mecanizate inovatoare de protejare a culturilor. Acest lucru este valabil nu numai în cazul recoltelor specializate ?i al fermelor organice, ci ?i pentru cultivarea conven?ional? pe rânduri. ?inând cont de acest lucru, CLAAS lanseaz? o nou? camer? video 3D de înalt? rezolu?ie pentru ghidarea printre rânduri a pr??itorilor, în colaborare cu Einböck, Hatzenbichler, Carre SAS ?i Bednar FMT. Camera analizeaz? structura frunzelor pentru culturile pe rânduri pe baza informa?iilor despre culoare ?i a unor modele de suprafa?? 3D. Datorit? analizei mai am?nun?ite, software-ul de procesare a imaginilor poate identifica rândurile ?i calcula semnale precise de control chiar ?i în condi?ii de vânt, recolte puternic infestate cu buruieni sau plante care nu sunt verzi. Prin urmare, noua camer? video permite ghidarea extrem de precis? chiar ?i în condi?ii dificile sau la viteze mai mari de lucru. 

Sistemul de avertizare privind vehiculele mari aten?ioneaz? ?oferii de autovehicule cu privire la prezen?a utilajelor agricole în traficul rutier
Sistemul de avertizare privind vehiculele mari aten?ioneaz? ?oferii de autovehicule cu privire la prezen?a utilajelor agricole în traficul rutier
 
Sistemul de avertizare privind vehiculele mari prezentat de CLAAS este o inova?ie care spore?te siguran?a în traficul rutier ?i care, în consecin??, ar trebui s? stârneasc? interes nu numai în rândul celor care activeaz? în sectorul agricol. Noul sistem transmite în timp real date telemetrice referitoare la utilajele agricole ?i tractoarele din traficul rutier c?tre sistemele de asisten??/naviga?ie ?i aplica?iile smartphone din autovehiculele celorlal?i participan?i la trafic. Astfel, ?oferii autovehiculelor ?i operatorii tractoarelor pot fi informa?i proactiv ?i avertiza?i cu privire la pozi?ia ?i starea utilajelor agricole din trafic. În plus, sistemul poate oferi ?oferilor rute alternative dac? num?rul, l??imea sau viteza utilajelor agricole cauzeaz? întârzieri (de exemplu, în timpul opera?iunilor intense de transport la recoltarea porumbului pentru însilozare sau la împr??tierea de îngr???mânt lichid).
 

 
CLAAS prezint? noua gam? de tractoare AXION 800 – solu?ii practice ?i confort sporit
 
CLAAS prezint? noua gam? de tractoare AXION 800 – solu?ii practice ?i confort sporitCLAAS prezint? noua gam? de tractoare AXION 800 – solu?ii practice ?i confort sporit
 
Gama de tractoare AXION 800 de la CLAAS include mai multe modele ?i motoare cu o putere între 205 ?i 295 CP (conform ECE R 120), concepute pentru o varietate de utiliz?ri. CLAAS prezint? acum noua genera?ie AXION 800 cu op?iuni de echipare îmbun?t??ite ?i numeroase solu?ii practice introduse ini?ial pentru noile serii ARION 600/500 ?i AXION 900. Printre acestea se num?r? noul sistem CEBIS cu ecran tactil color ?i maneta de comand? multifunc?ional? CMOTION, noua op?iune de echipare CIS+ ?i frâne pneumatice cu usc?tor cu aer.

Trei op?iuni de echipare disponibile în premier?
Op?iune de echipare CIS
 
Imagine: Op?iune de echipare CIS
 
Op?iune de echipare CIS+
 
Imagine: Op?iune de echipare CIS+
 
Pe lâng? sistemul de baz? CIS cu eficien?? dovedit? ?i noul CEBIS cu ecran tactil, noile modele AXION 800 sunt acum disponibile în premier? cu sistemul CIS+, în total trei op?iuni de echipare. La fel ca CEBIS, sistemul CIS+ din dotarea noilor tractoare AXION 900, ARION 600 ?i ARION 500 este extrem de u?or de utilizat, oferind un nivel ridicat de confort ?i simplitate. Caracteristicile CIS+ includ ecranul color CIS ?i cotiera multifunc?ional? cu maneta de comand? în patru direc?ii ELECTROPILOT ?i DRIVESTICK pentru controlul transmisiei. 

Noul sistem CEBIS cu nivel sporit de confort
Op?iune de echipare CEBIS
 
Imagine: Op?iune de echipare CEBIS
 
Sistemul CEBIS include noul terminal CEBIS de înalt? rezolu?ie cu ecran tactil de 12” ?i cotiera ergonomic? cu eficien?? dovedit? cu maneta de comand? multifunc?ional? CMOTION pentru controlul confortabil al tuturor func?iilor principale utilizând degetul mare, ar?t?tor ?i inelar. Pe cotier? sunt prev?zute acum ?i 10 butoane func?ionale liber configurabile. Opt dintre aceste butoane se afl? pe maneta de comand? multifunc?ional?, acestora putându-le fi atribuite, de exemplu, diferite func?ii ISOBUS. Conceptul intuitiv de operare se bazeaz? pe actuala genera?ie CEBIS ?i a fost îmbun?t??it? cu func?ia de comand? tactil?. Printre caracteristici se num?r? reglarea rapid? a celor mai des utilizate func?ii ale tractorului folosind sistemul DIRECT ACCESS, activat prin simpla atingere a siluetei utilajului pe ecranul tactil CEBIS. În timpul lucrului pe teren denivelat, toate set?rile pot fi introduse utilizând cunoscutul buton rotativ cu butonul ESC.

Suportul variabil pentru dispozitivul de cuplare compatibil ISO 500
Suportul variabil pentru dispozitivul de cuplare compatibil ISO 500
 
Toate tractoarele din noua serie AXION 800 sunt prev?zute cu un suport universal pentru dispozitivul de cuplare compatibil ISO 500. Acesta permite utilizarea f?r? probleme a dispozitivelor de cuplare pentru tractoarele din noua serie AXION 900 ?i ale altor produc?tori cu standarde compatibile. Suportul pentru dispozitivul de cuplare este prev?zut standard ?i cu o ?in? lung? de montare ?i un orificiu pentru dispozitivele de tractare din bara de trac?iune. Pot fi utilizate astfel pân? la ?ase dispozitive de tractare. În versiunile cu bar? de trac?iune, orificiile permit ajustarea distan?ei dintre puntea spate ?i punctul de cuplare, permi?ându-i operatorului s? schimbe punctul de ata?are a implementului în func?ie de opera?iunea desf??urat?:
  • Retractat: confort sporit la rulare, de exemplu în timpul transportului rutier cu sarcin? mai mare pe bara de trac?iune deoarece aceast? sarcin? este deplasat? înspre puntea spate
  • Extins: reduce raza de bracaj a ansamblului tractor/implement, de exemplu în timpul opera?iunilor desf??urate pe câmp, prin schimbarea punctului de pivotare spre spate
Poate fi men?inut? astfel sarcina maxim? admis? pe bara de trac?iune, de 4,0 t.

Frâne pneumatice cu usc?tor cu aer comprimat

Frânele pneumatice din dotarea standard a tuturor modelelor AXION 800 includ un usc?tor cu aer. Prin urmare, condensul este extras automat din aerul comprimat înainte de a intra în acumulator, prevenind corodarea prematur? a supapelor, cilindrilor ?i rezervoarelor de aer, precum ?i deteriorarea cauzat? de apa înghe?at?. Prin aceasta, durata de via?? ?i siguran?a sistemului de frânare sunt sporite considerabil.

Pachetul de lumini LED ?i noua oglind? cu unghi larg
Pachetul de lumini LED ?i noua oglind? cu unghi larg
 
Noile tractoare AXION 800 echipate cu sistemul CEBIS sunt prev?zute standard ?i cu lumini de drum LED cu iluminare specific?. Pachetul de lumini este disponibil op?ional ?i pentru tractoarele echipate cu sistemele CIS ?i CIS+. Toate modelele sunt dotate standard cu noile oglinzi retrovizoare cu unghi larg, cu dou? câmpuri vizuale ce pot fi ajustate independent, asigurând o siguran?? optim? în special la deplasarea pe ?osea. Toate modelele sunt disponibile, de asemenea, cu tapi?erie din piele pentru scaunul operatorului ?i al pasagerului.
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0749.289.673
E-mail: office@proagroservice.ro

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08:00-16:00
S-D Inchis