A+ R A-

Aprilie 2017

 
CLAAS Newsletter - Dac? nu vizualiza?i corect Newsletter-ul v? rug?m s? ap?sa?i aici Versiune Online.
 
 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   30.03.2017
 
 
Stimate Domn,

În edi?ia de ast?zi a Newsletter-ului CLAAS România v? invit?m s? citi?i despre:

  • Dublul succes ob?inut de CLAAS la edi?ia din 2017 a premiilor pentru design iF
  • Conectivitate ?i Agricultura 4.0 – despre participarea CLAAS la SIMA 2017
  • CLAAS furnizeaz? studen?ilor Universit??ii de Agricultur? din Plovdiv utilaje agricole de ultim? genera?ie pentru exerci?ii teoretice ?i practice
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
     
  Nu uita?i! Campania noastr? Premium pe câmp, premium ?i pe ?osea! este valabil? pân? la data de 15 mai 2017. Dac? ve?i achizi?iona pân? la aceast? dat? o combin? nou? CLAAS ve?i intra în tragerea la sor?i ?i pute?i câ?tiga marele premiu: un autoturism Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition! Mai multe detalii pute?i g?si accesând Regulamentul Campaniei.  
     
 
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A.
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure?
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu
Tel. +40745.057.385
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv Class SRL
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A.
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL
Tel.+40759.033.978
Filiala C?l?ra?i
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea
Tel.+40758.033.224
 
 
Parteneri CLAAS pentru finan?are cu dobând? subven?ionat?:
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
Dublu succes la edi?ia din 2017 a premiilor pentru design iF: CLAAS combin? tehnologia avansat? cu designul atr?g?tor
 
Dublu succes la edi?ia din 2017 a premiilor pentru design iF: CLAAS combin? tehnologia avansat? cu designul atr?g?tor
 
Utilajele agricole moderne nu sunt doar produse de înalt? tehnologie, ci impresioneaz? ?i prin designul lor industrial atr?g?tor. CLAAS a demonstrat acest lucru prin cele dou? noi produse ale sale, ob?inând înc? o dat? distinc?ii în cadrul premiilor pentru design iF de renume interna?ional. 

Ceremonia de decernare a premiilor de design iF de anul acesta a avut loc la centrul BMW Welt (BMW World) din München, unde 2.000 de invita?i au s?rb?torit al?turi de câ?tig?torii premiilor acestei edi?ii. Combina de recoltat furaje CLAAS JAGUAR 900 de înalt? performan?? a ob?inut premiul pentru design iF la categoria „Produse”, în timp ce transmi??torul mobil GPS, RTK FIELD BASE, a câ?tigat mult râvnita medalie de aur iF. Ambele produse, care au concurat cu alte 5.575 de produse din 59 de ??ri, au atras aten?ia juriului prin îmbinarea armonioas? între tehnologie ?i aspect. 

„Succesul de care s-a bucurat anul acesta utilajul JAGUAR 900 la premiile pentru design iF se datoreaz? colabor?rii strânse ?i eficiente dintre CLAAS ?i firma Budde Industrie Design din Münster", declar? Dirk Lahmann, Manager de Proiect pentru noul JAGUAR. JAGUAR 900 este o combin? de înalt? performan??, utilizat? pentru recoltarea furajelor verzi. Conform explica?iilor juriului, contururile sale urmeaz? fluxul de material recoltat ?i eman? performan?? ?i putere pân? la unit??ile de tocare. Utilajul de înalt? calitate asigur? un spa?iu de lucru fiabil ?i confortabil ?i o bun? vizibilitate. În plus, toate componentele care necesit? între?inere sunt u?or accesibile ?i sunt orientate c?tre nevoile utilizatorului. Prizele mari de aer din spate permit evacuarea optim? a aerului fierbinte de la motor. Combina de recoltat furaje are un aspect remarcabil ?i reflect? o armonie perfect? în fiecare detaliu.

Cel de-al doilea produs CLAAS premiat, transmi??torul mobil GPS, RTK FIELD BASE, a primit o medalie de aur iF. „Depunem eforturi pentru a ob?ine un echilibru perfect între form? ?i func?ionalitate nu doar pentru utilajele noastre, ci ?i pentru componentele noastre electronice”, a declarat Christian Radons, Director Executiv al CLAAS E-Systems, comentând asupra premiului ob?inut. 

RTK FIELD BASE ajusteaz? semnalele GPS obi?nuite, le transmite la o distan?? de pân? la ?ase kilometri ?i ghideaz? automat întreaga flot? de utilaje agricole pe câmpuri cu o precizie de aproximativ 2-3 cm. Afi?ajul transmi??torului CLAAS RTK FIELD BASE difer? semnificativ de cel al produselor concurente, permi?ând clien?ilor s? realizeze ajust?rile necesare direct pe afi?aj, f?r? a fi nevoie de instrumente externe. Toate celelalte elemente de design ale transmi??torului mobil sunt concepute, de asemenea, pentru o utilizare cât mai simpl? a produsului; de exemplu, mânerele faciliteaz? transportul ?i configurarea unit??ii. Verdictul juriului cu privire la RTK FIELD BASE: „Prin aceast? sta?ie mobil?, CLAAS nu stabile?te noi standarde doar în materie de tehnologie. Performan?a dispozitivului vine ?i din func?ionarea remarcabil? a acestuia, cât ?i din capacitatea sa de a se adapta perfect condi?iilor de utilizare"
 
 
Despre premiile pentru design iF

Premiile de design iF sunt recunoscute în întreaga lume de mai bine de 60 de ani ca un etalon în evaluarea excelen?ei în materie de design. În cadrul acestei ceremonii sunt acordate premii pentru realiz?rile în materie de design la toate disciplinele. Design pentru produse, ambalaje, canale de comunicare ?i servicii, arhitectur? ?i amenajare interioar?, precum ?i concepte profesionale. Toate produsele câ?tig?toare vor fi specificate în Ghidul Interna?ional de Design iF, publicat în aplica?ia iF Design ?i vor fi expuse în cadrul expozi?iei iF Design din Hamburg.
 
 
Premiile pentru design IF sunt decernate anual la 15 categorii diferite de c?tre cea mai veche institu?ie independent? de design din Germania, iF International Forum Design GmbH.
 
 
 

 
Despre participarea companiei CLAAS la SIMA 2017: Conectivitate ?i Agricultura 4.0 – transformarea digital? a agriculturii ?i a tehnologiei folosite în agricultur?
 
Despre participarea companiei CLAAS la SIMA 2017: Conectivitate ?i Agricultura 4.0 – transformarea digital? a agriculturii ?i a tehnologiei folosite în agricultur?
 
Motto-ul edi?iei din acest an al expozi?iei SIMA a fost „Agricultura peste 10 ani”. Ce înseamn? s? fii agricultor ast?zi ?i cum va ar?ta agricultura peste 10 ani, în special din perspectiv? global?? Cum ar trebui s? r?spund? agricultura la problemele economice, sociale ?i de mediu? Procesul digitaliz?rii combin? toate aceste aspecte ?i are loc aici ?i acum, indiferent în ce parte prive?ti. Ce înseamn? digitalizarea pentru fermieri ?i contractorii din agricultur?? Cum le va schimba digitalizarea mediul ?i modul în care vor ac?iona în viitor? CLAAS a studiat intens aceste aspecte ?i ofer? câteva perspective referitoare la agenda digital?. 

Utilajele agricole r?mân principalul sector de activitate pentru CLAAS

Utilajele agricole CLAAS, cum ar fi combinele de recoltat, combinele de recoltat furaje ?i tractoarele, vor continua s? fie utilizate mul?i ani de acum înainte în cadrul fermelor din întreaga lume. Aceste utilaje reprezint? principalul sector de activitate al companiei CLAAS ?i joac? un rol important în produc?ia agricol?. 

Principalele caracteristici ale utilajelor CLAAS vor continua s? fie îmbun?t??ite prin dezvoltarea permanent? a componentelor ?i în special a sistemelor automatizate, cum ar fi sistemul de configurare a combinei de recoltat CEMOS AUTOMATIC, protec?ia automat? la suprasarcin? AUTOFILL cu ajutorul unei camere video de pe combina de recoltat furaje sau CLAAS Sequence Management (CSM) de pe tractoarele CLAAS. 

În viitor, se va pune un accent tot mai mare pe întregul proces. Diferitele tipuri de utilaje vor conlucra tot mai des în cadrul unei re?ele, dup? cum este cazul aplica?iei FLEET VIEW, de exemplu, care optimizeaz? logistica de transport pentru combine de recoltat ?i ansamblurile tractor-remorc?. 

Transformarea digital? a agriculturii ?i tehnologiei folosite în agricultur?

Arhitectura de comunicare de înalt? performan?? permite accesul la o gam? vast? de date. Aceste date, care pot fi puse la dispozi?ie în orice moment, în volume aproape nelimitate ?i oriunde practic, vor schimba modul în care vor fi realizate lucrurile, atât pentru clien?ii no?tri, cât ?i pentru întregul sector. În viitor, mul?i fermieri ?i contractori din agricultur? se vor concentra nu doar asupra combinei de recoltat furaje sau a tractorului în sine, ci ?i asupra procesului în care aceste utilaje sunt implicate. Acest accent pus pe procese precum comenzile de grâu sau recoltarea la capacitatea clientului va fi sus?inut de sisteme asociate, cum ar fi capacitatea de achizi?ie pentru recolte, serviciile furnizate de dealer sau furnizarea de piese de schimb. Thomas Böck, Director de Sisteme ?i Tehnologie în cadrul Grupului CLAAS, este încrez?tor c? „fermierii ?i contractorii din agricultur? vor face fa?? provoc?rii digitale”. Bineîn?eles c? acest lucru este condi?ionat de existen?a unei acoperiri excelente a re?elei: „Ce rost are s? preg?te?ti totul pentru a asigura o conectivitate optim? dac? nu exist? o re?ea disponibil?? Observ?m diferen?e enorme în ceea ce prive?te disponibilitatea re?elei, care vor influen?a modul în care sunt utilizate utilajele noastre la nivel global”.

O nou? agend? digital? pentru CLAAS

?i sectorul agricol se confrunt? cu noi provoc?ri. Ca parte a „agendei sale digitale”, inteligent denumit?, CLAAS implementeaz? schimb?ri importante la nivelul companiei. Acestea includ ?i comunicarea cu clien?ii: CLAAS CONNECT ofer? clien?ilor CLAAS acces digital centralizat la toate serviciile online, cum ar fi reînnoirea licen?elor, comanda pieselor de schimb ?i gama de utilaje second-hand CLAAS.

Un nou centru de dezvoltare pentru CLAAS E-Systems

Înfiin?area în 2014 a subsidiarei CLAAS E-Systems a adunat sub acela?i acoperi? toat? expertiza Grupului CLAAS în sisteme electronice. Scopul acesteia este de a dezvolta tehnologii care func?ioneaz? independent de utilaj ?i chiar de produc?tor, pentru a integra utilajele în sisteme ?i sub-sisteme, de exemplu produc?ia de lactate ?i recoltarea furajelor.

În toamna anului 2017, CLAAS E-Systems se va muta în noul centru de dezvoltare a sistemelor electronice din Dissen, în sudul Saxoniei Inferioare, Germania. Aici î?i vor desf??ura activitatea peste 150 de angaja?i în domenii precum sisteme de urm?rire a conturului solului, automatizare, arhitectura electronic? cuprinz?toare a utilajelor, sisteme de informare pentru operator ?i schimbul de date, precum ?i pentru dezvoltarea unor solu?ii pentru a ?ine pasul cu extinderea digitaliz?rii în agricultura interconectat?.
 
 
Accentul pe client

O agricultur? productiv?, durabil? va profita la maxim de tehnologia digital? disponibil? la nivel mondial. Comunicarea continu? ?i schimbul de informa?ii via ISOBUS sau ini?iativa SPADE transatlantic? a AgGateway vor asigura o în?elegere mai bun? a tehnologiilor digitale. 

CLAAS se ghideaz? dup? principiul conform c?ruia toate datele apar?in clien?ilor s?i ?i doar ace?tia pot decide dac? ar trebui s? le poat? utiliza ?i al?ii. „Securitatea ?i disponibilitatea datelor clien?ilor este un factor cheie în acceptarea solu?iei Agricultura 4.0 ca parte a practicii cotidiene”, declar? Joachim Stiegemann, directorul departamentului Managementul Produselor din cadrul CLAAS E-Systems.

La nivel global, viteza cu care vor fi digitalizate procesele de lucru va diferi foarte mult de la o regiune la alta. CLAAS va r?spunde cu o gam? scalabil? de produse ?i va încheia parteneriate regionale strategice. Un exemplu în acest sens este parteneriatul cu firmele americane Trimble ?i Ag Leader în domeniul sistemelor de ghidare/direc?ie prin GPS. 

Principalul punct pe agenda digital? CLAAS sunt clien?ii companiei ?i cerin?ele acestora în materie de tehnologie agricol?.
 

 
CLAAS furnizeaz? studen?ilor Universit??ii de Agricultur? din Plovdiv utilaje agricole de ultim? genera?ie pentru exerci?ii teoretice ?i practice
 
CLAAS furnizeaz? studen?ilor Universit??ii de Agricultur? din Plovdiv utilaje agricole de ultim? genera?ie pentru exerci?ii teoretice ?i practice
 
În data de 2 martie la Universitatea de ?tiin?e Agronomice din Plovdiv a avut loc evenimentul cu tema: „CLAAS sprijin? educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? la Universitatea de ?tiin?e Agronomice din Plovdiv”.

Rectorul, Prof. Dr. Hristina Yancheva, a deschis întâlnirea reamintind c? ini?iativele comune ale Universit??ii ?i ale companiei germane CLAAS dateaz? de un an ?i fac parte din strategia conducerii cu privire la extinderea leg?turilor universit??ii cu mediul de afaceri ?i cu practica agricol?, ce au devenit posibile prin bun?voin?a D-lui Dr. Mayers Zherbole – pân? de curând consilier mai mul?i ani la Ministerul Agriculturii ?i Produselor Alimentare al Republicii Bulgaria ?i a D-lui von Arnim – Pre?edintele grupului de lucru bulgaro-german în domeniul agriculturii ?i industriei alimentare.

Prof. Yancheva a prezentat invita?ii oficiali: Prof. Hristo Bozukov – Ministrul agriculturii ?i produselor alimentare al Republicii Bulgaria, Prof. Asoc. Svetla Yancheva – Ministrul Adjunct al agriculturii ?i produselor alimentare, Georgi Tityukov – Primar Adjunct în Plovdiv, Kostadin Dimitrov – Primarul Regiunii Tracia, Dr. Mariana Cholakova – Consul Onorific al Germaniei la Plovdiv.

Reprezentan?ii CLAAS: Finn Petersen – Director Regional CLAAS Regional Center South East Europe, Karsten Volk – Manager regional, Alexandra Strugari – Coordonator de Marketing al CLAAS Regional Center South East Europe, Dimitar Stoyanov – Manager de Produs pentru Bulgaria ?i România

Reprezentan?ii Rapid KD: Nikolay Tsekov – Director Vânz?ri, Borislav Naydenov ?i Penko Lozarov de la departamentul de vânz?ri.

Parteneri din sectorul agricol: Nikolay Kolev – Director de vânz?ri la „Lemken Bulgaria” EOOD, Rangel Matanski – Membru al Consiliului de Administra?ie al Uniunii Na?ionale a Cresc?torilor de Vite din Bulgaria. 

La masa rotund? a Universit??ii au mai fost prezen?i: conducerea, profesori de la catedra „Mecanizarea agriculturii” ?i studen?i. 

Doamna Rector a prezentat principalele obiective ale Memorandumului de cooperare semnat în anul 2016 între Universitatea de ?tiin?e Agronomice, pe de o parte ?i CLAAS ?i reprezentantul s?u exclusiv în Bulgaria, Rapid KB, pe de alt? parte: familiarizarea studen?ilor ?i a doctoranzilor cu cele mai noi utilaje agricole, efectuarea de exerci?ii teoretice ?i practice pe teritoriul Universit??ii , oportunit??i de organizare de programe de stagii ?i realizarea profesional? a absolven?ilor motiva?i ai universit??ii. Recomand?rile ?i opiniile angajatorilor sunt deosebit de importante în discutarea planurilor ?i programelor ?colare, în vederea consolid?rii leg?turii dintre educa?ie ?i practicile agricole ?i cre?terea calific?rii for?ei de munc? preg?tite de Universitatea de ?tiin?e Agronomice.

În discursul s?u, Dl Finn Petersen a respins ideea conform c?reia agricultura este de mod? veche, deoarece este studiat? în continuare ?i nu va disp?rea. Cre?terea preconizat? a popula?iei mondiale la 9 miliarde pân? în anul 2050, schimb?rile climatice ?i dezastrele naturale vor necesita o produc?ie agricol? eficient? ?i utilaje de înalt? performan?? pentru a satisface cererea tot mai mare de produse alimentare. Acesta ?i-a exprimat satisfac?ia în leg?tur? cu prezen?a studen?ilor, pentru care CLAAS - cel mai mare produc?tor de utilaje agricole din Europa, împreun? cu distribuitorul exclusiv în Bulgaria, compania Rapid KB - furnizeaz? Universit??ii de ?tiin?e Agronomice Plovdiv combina CLAAS TUCANO 430, hederul CLAAS VARIO 500 ?i tractorul CLAAS ARION 420, în scopuri de formare ?i o mai bun? preg?tire practic?, si acesta este doar primul pas în vederea cooper?rii. Urmeaz? sus?inerea de cursuri ?i seminarii de c?tre reprezentan?ii companiei referitoare la utilajele agricole inovatoare ?i la tehnologiile pentru agricultura de precizie, iar studen?ii motiva?i vor avea posibilitatea de a efectua stagii ?i practic? în filialele din Stara Zagora ?i Ruse. 

Urm?toarea etap? pe termen scurt a parteneriatului include sus?inerea de c?tre speciali?tii CLAAS a dou? cursuri în domeniul combinelor agricole si agriculturii de precizie, constând într-o parte teoretic? ?i una practic?, ceea ce va contribui la dezvoltarea cuno?tin?elor studen?ilor ?i profesorilor. 

Ministrul Hristo Bozukov ?i-a exprimat mândria de a fi un absolvent al Universit??ii de ?tiin?e Agronomice, lider în educa?ia agricol? din ?ar? ?i din str?in?tate. Succesul ?i prosperitatea universit??ii se datoreaz? bunei conduceri, profesorilor de calitate, tradi?iilor ?i unei baze bune. Pozi?iile de conducere pe care le ocup? absolven?ii s?i sunt o dovad? a calit??ii personalului instruit. Acesta s-a adresat studen?ilor ?i i-a provocat prin cuvintele sale spunând c? îi invidiaz? pentru ?ansa de a se instrui ast?zi la Universitatea de ?tiin?e Agronomice. El le-a urat succes ?i i-a sf?tuit s? profite din plin de oportunit??ile pe care universitatea le asigur?. 

Dl Petersen ?i Prof. Yancheva au semnat un contract pentru utilizarea utilajelor ?i un proces verbal de predare-primire.
 
 
Punctul culminant al evenimentului a fost înmânarea oficial? de c?tre Dl Petersen a cheilor combinei agricole ?i tractorului c?tre Rectorul Universit??ii, în prezen?a studen?ilor, doctoranzilor, profesorilor, invita?ilor ?i reprezentan?ilor mass-media. Toat? lumea a avut posibilitatea de a se fotografia cu echipamentul furnizat, iar unele persoane chiar au urcat în cabina combinei.
 
 
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788
 
 
 

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:3
Vizite ieri:56
Luna aceasta::1059
Luna trecuta:2226
Anul acesta1059

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00