A+ R A-

Iunie 2017

 

 
CLAAS Newsletter - Dac? nu vizualiza?i corect Newsletter-ul v? rug?m s? ap?sa?i aici Versiune Online.
 
 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   05.06.2017
 
 
Stimate Domn,

În edi?ia de ast?zi a Newsletter-ului CLAAS România v? invit?m s? citi?i despre:
  • Helmut Claas a primit Medalia Diesel, supranumit? ?i „Oscarul inventatorilor”, acordat? de Institutul German pentru Inven?ii la categoria „cea mai mare realizare în materie de inova?ie”.
  • De la o idee la tractorul finalizat – o privire în culise plin? de ac?iune. Un website interactiv care v? prezint? procesele de proiectare, dezvoltare ?i produc?ie din cadrul CLAAS Tractor.
  • Despre certificarea oficial? a aplica?iei EASY on board de la CLAAS ca terminal ISOBUS de c?tre AEF.
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
     
  ?i, pentru c? nu demult s-a încheiat o nou? edi?ie de succes a expozi?iei în câmp AgriPlanta-RomAgroTec, v? invit?m s? viziona?i un interviu cu câ?tig?torul Tombolei “Premium pe câmp, premium ?i pe ?osea!”, al c?rei premiu a fost un autoturism Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition.  
     
 
Pentru orice informa?ii speciali?tii no?tri v? stau ca întotdeauna cu pl?cere la dispozi?ie:
 
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A.
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure?
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu
Tel. +40745.057.385
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv Class SRL
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A.
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL
Tel.+40759.033.978
Filiala C?l?ra?i
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea
Tel.+40758.033.224
 
 
Parteneri CLAAS pentru finan?are cu dobând? subven?ionat?:
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
Helmut Claas a primit Medalia Diesel
 
Helmut Claas a primit Medalia Diesel
 
Helmut Claas, de mul?i ani asociat comanditat al Grupului CLAAS, a primit Medalia Rudolf Diesel acordat? de Institutul German pentru Inven?ii (Deutsches Institut für Erfindungswesen) la categoria „cea mai mare realizare în materie de inova?ie”.

„Cu siguran?? este ceva foarte special s? po?i fi onorat în acest fel dup? împlinirea vârstei de nou?zeci de ani. Dar meritul nu este atât al meu, cât al puternicei noastre echipe de la CLAAS ?i se datoreaz? modului în care am putut îmbina pasiunea pentru inven?ii cu succesul financiar”, a declarat Helmut Claas la ceremonia de premiere care a avut loc în Galeria Celebrit??ilor din cadrul Muzeului German din München.

Helmut Claas a transformat compania înfiin?at? de tat?l ?i unchii s?i în 1913 într-un produc?tor mondial de top din domeniul utilajelor agricole. În momentul de fa?? compania este condus? de reprezentanta celei de-a treia genera?ii a familiei, Cathrina Claas-Mühlhäuser. Helmut Claas s-a n?scut în 1926 la Harsewinkel, Germania, fiind cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. În perioada 1948 - 1954 a studiat ingineria mecanic? la Universitatea Tehnic? din Hanovra. Studiile au inclus un semestru la Viena ?i un an de studii în domeniul agriculturii la Paris. A pus întotdeauna un accent deosebit pe dezvoltarea de produse revolu?ionare ?i producerea acestora în mas?, în condi?ii rentabile. Helmut Claas a fost ini?iator sau co-autor al unei întregi serii de inova?ii. De exemplu, la începutul anilor ”70 a fost dezvoltat? seria DOMINATOR, pe baza unui concept constructiv modular sau cu platform?. Modelele DOMINATOR au ajuns printre cele mai de succes combine de recoltat din lume. Urm?torul model, LEXION, a fost dezvoltat tot în era lui Helmut Claas. Acesta este considerat ?i în prezent cea mai avansat? ?i performant? combin? de recoltat din lume. Dezvoltarea combinelor autopropulsate de recoltat furaje JAGUAR a fost o alt? poveste de succes, datorit? c?reia CLAAS a dominat pie?ele globale.

Multe universit??i de renume interna?ional din Ungaria, Marea Britanie, Bulgaria ?i Germania i-au acordat lui Helmut Claas titlul de doctor onorific. De exemplu, în 2000 a primit titlul onorific de „Doctor în studii agricole” ca „recunoa?tere a realiz?rilor de excep?ie în domeniul ingineriei agricole ?i a serviciilor aduse dezvolt?rii utilajelor agricole moderne, de înalt? performan??” din partea Universit??ii din Stuttgart-Hohenheim. De asemenea, în 2004 a fost numit membru al senatului onorific al Universit??ii din Stuttgart-Hohenheim, pentru realiz?rile pe care le-a avut de-a lungul întregii vie?i în domeniul tehnologiei agricole inovatoare. În iunie 2009, Universitatea Goryachkin din Moscova, care acum poart? denumirea de Academia Agricol? Timiryazev, l-a desemnat profesor onorific. Tot în 2009, Fran?a i-a conferit lui Helmut Claas titlul de „Cavaler al Ordinului Legiunii de onoare”, în cinstea serviciilor aduse în calitate de pionier al cooper?rii franco-germane.

Titlurile acordate pentru întreaga sa activitate au fost întregite de titluri personale, cum ar fi cel de cet??ean de onoare al ora?ului s?u natal, Harsewinkel, Germania, Medalia de Merit a landului Baden-Württemberg din Germania, precum ?i Ordinul de Merit din partea ministrului francez al agriculturii.

Medalia Diesel este considerat? „Oscarul inventatorilor”. Acesta este considerat cel mai vechi premiu pentru inova?ie din Germania. Eugen Diesel, fiul lui Rudolf Diesel, a fost ini?iatorul ceremoniei de acordare a premiului, în 1953. Acesta pune un accent deosebit atât pe realiz?rile ?tiin?ifice, cât ?i pe antreprenoriatul bazat pe inven?ii. Consiliul director pentru selectare este alc?tuit din peste 40 de membri ?i directori generali cu responsabilit??i antreprenoriale semnificative în cadrul companiilor din domeniul tehnologic.
 

 
De la o idee la tractorul finalizat – o privire în culise plin? de ac?iune a paginii web care v? prezint? procesele de proiectare, dezvoltare ?i produc?ie din cadrul CLAAS Tractor
 
De la o idee la tractorul finalizat – o privire în culise plin? de ac?iune a paginii web care v? prezint? procesele de proiectare, dezvoltare ?i produc?ie din cadrul CLAAS Tractor
 
Care sunt aptitudinile ?i expertiza necesare fabric?rii unui tractor CLAAS? ?i care sunt fazele de dezvoltare de la ideea ini?ial? la produsul finit de înalt? tehnologie? Toate acestea sunt prezentate pe noua pagin? de internet CLAAS Tractor, tractors-making-of.claas.com. În cadrul unor scurte videoclipuri ?i interviuri, angaja?ii CLAAS ?i fermierii ofer? informa?ii fascinante din culise ?i detalii personale cu privire la fiecare etap? de proiectare, dezvoltare ?i produc?ie a tractorului.

Modele în m?rime natural? din materiale compozite

Pe noua pagin? de internet CLAAS Tractor, pasiona?ii de tractoare pot afla, de exemplu, cum proiectan?ii CLAAS se consult? în prealabil ?i mod activ cu fermierii ?i contractorii din agricultur? ?i ?in cont de dorin?ele ?i cerin?ele acestora la proiectarea modelelor noi. Noua pagin? de internet ofer?, de asemenea, detalii unice cu privire la faza de dezvoltare, în cadrul c?reia inginerii creeaz? pe computer prototipuri de tractoare noi înainte de a crea modele în m?rime natural? din materiale compozite. Noile tractoare create pe baza acestor modele sunt testate ?i îmbun?t??ite de fermierii ?i contractorii din agricultur? din întreaga lume. ?i procesul complex de validare CLAAS este explicat pe aceast? pagin? de internet. Este prezentat, de exemplu, modul în care noile game de tractoare sunt supuse unor teste de anduran?? ?i unor solicit?ri extreme în cadrul Centrului de Testare CLAAS de lâng? Le Mans.

Cum construim un tractor CLAAS personalizat?

Videoclipurile cu am?nunte din culise indic? modul în care CLAAS reu?easc? s? construiasc? fiecare tractor conform cerin?elor specifice ale clientului, fiecare dintre aceste tractoare fiind unic. O privire asupra procesului de produc?ie dezv?luie modul în care sunt echipate cabinele cu panouri de instrumente, sistemul de frânare ?i alte ansambluri pe o linie de asamblare cu o lungime de 200 m, cum sunt fabricate pun?ile, transmisiile ?i alte componente importante ?i cum func?ioneaz? atelierul de vopsitorie.

Toate informa?iile referitoare la fabricarea tractoarelor CLAAS sunt acum disponibile ?i în limba român? pe pagina de internet www.tractors-making-of.claas.com ?i ca aplica?ie pe www.itunes.apple.com/de/app/claas-tractors.-making-of.
 

 
CLAAS EASY on board – Certificarea AEF ISOBUS a aplica?iei CLAAS pentru tablet?
 
Aplica?ia CLAAS EASY on board – Certificarea AEF ISOBUS a aplica?iei CLAAS pentru tablet?
 
Aplica?ia EASY on board de la CLAAS a fost certificat? oficial ca terminal ISOBUS de c?tre AEF. Aceasta este pân? în momentul de fa?? prima ?i singura aplica?ie pentru tablete ce poate fi utilizat? pentru operarea oric?rui implement ISOBUS.

Funda?ia pentru echipamente electronice din industria agricol? (AEF) a certificat simultan dou? func?ionalit??i ale aplica?iei CLAAS - ISOBUS UT ?i Auxiliary Control. Prescurtarea UT înseamn? Universal Terminal (terminal universal), adic? aceast? aplica?ie poate fi folosit? pentru operarea unei game largi de implemente ISOBUS. Acest lucru prezint? marele avantaj c? utilizatorii pot utiliza un singur terminal pentru toate tipurile de implemente. Pe de alt? parte, Auxiliary Control asigur? o utilizare mai u?oar? ?i mai mult? flexibilitate deoarece diversele func?ii ale implementelor pot fi transferate de la aplica?ie la butoanele pentru func?ii ale oric?rei manete multifunc?ionale de comand? Aux-compatibil?.

Dup? ob?inerea certific?rii, aplica?ia EASY on board este acum listat? în baza oficial? de date AEF. De exemplu, fermierii ?i contractorii pot utiliza aceast? baz? de date pentru a verifica ce implemente pot fi controlate cu ajutorul aplica?iei EASY on board înainte de a face o nou? investi?ie.

Cum func?ioneaz? aplica?ia EASY on board

Op?iunile flexibile oferite de tablete, folosite deja în multe ferme, fac din aplica?ia EASY on board o alternativ? cu cost sc?zut la terminalul ISOBUS standard. Când nu este utilizat? pentru controlul implementelor, tableta poate fi folosit? tot anul în multe alte scopuri agricole ?i neagricole - navigare pe internet, r?spuns la e-mail-uri, navigare pentru verificarea previziunilor meteo. Cu ajutorul aplica?iei EASY on board, orice operator î?i poate folosi tableta personal? ca terminal pentru comanda utilajului.

Pentru a folosi aplica?ia EASY on board ave?i nevoie de o tablet? Apple (iPad Air sau mai recent?) cu sistem de operare IOS 9.0 sau mai recent. În privin?a utilajului, aplica?ia cere ca implementul ?i tractorul s? fie conectate printr-un cablu ISOBUS ?i mufa ISOBUS de la partea din spate. Este nevoie ?i de un adaptor WLAN special (CWI – interfa?? wireless CLAAS) ?i un suport universal pentru tablet?. Ambele sunt disponibile la dealerii CLAAS.

Adaptorul WLAN, conectat la mufa ISOBUS din cabina tractorului, permite comunicarea între implement ?i tablet?; în acela?i timp, mufa ?i adaptorul asigur? ?i o surs? fiabil? de curent pentru tablet?.

Aplica?ia EASY on board este disponibil? în App Store pentru desc?rcare gratuit? pe tablet?. Trebuie instalat? doar o dat? pentru a crea afi?ajul de operare a implementului indicat pe ecranul tactil ca fiind în uz în momentul respectiv. Cu ajutorul acestui afi?aj, implementul poate fi operat foarte u?or prin atingerea ecranului.

Fotografie: Orice implement ISOBUS poate fi operat cu aplica?ia CLAAS EASY on board certificat? AEF.
 

 
Interviu cu câ?tig?torul Tombolei CLAAS “Premium pe câmp, premium ?i pe ?osea!” – da?i click pe imagine pentru vizionare
 
Interviu cu câ?tig?torul Tombolei CLAAS “Premium pe câmp, premium ?i pe ?osea!” – da?i click pe imagine pentru vizionare.
 
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:3
Vizite ieri:56
Luna aceasta::1059
Luna trecuta:2226
Anul acesta1059

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00